KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası veri sorumlusu olan ÇOT TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÇOT TURİZM) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin korunması, işlenmesi, çerez ve benzeri teknolojilerden faydalanma konusunda kural, sistem ve politikaların ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

Web sitenin ziyaret edilmesi durumunda ve web sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, kullanıcı iş bu sözleşmede belirtilen hususları kabul etmiş sayılacaktır.

TANIMLAR

Bu politikada yer alan;

ÇOT TURİZM          : ÇOT TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİ

İçerik                          : Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Kullanıcı                     : Sözleşmenin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet                        : Website kapsamında ÇOT TURİZM tarafından kullanıcıya sunulacak tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer sunulacak hizmetleri,

Politika                       : İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını,

Taraflar                      : ÇOT TURİZM LTD. ŞTİ. ve kullanıcıyı,

Website                      : https://www.cottourism.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen ÇOT TURİZM’ in sözleşme ile kapsamı belirlenen tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer hizmetlerini sunduğu diğer web sitelerini ifade eder.

 

1-) KİŞİSEL VERİ

1.1 Tanımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.3/1(d) uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri olarak tanımlanmıştır. İşbu kanun çerçevesinde anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve sadece bir kişiyle ilişki kurulamayan bilgi ve veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

 

1.2 Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

1.2.1 ÇOT TURİZM tarafından ilgili mevzuata uygun olmak şartıyla, genel hizmet ve web site üzerinden hizmet verilebilmesi ve istatistikî çalışmaların yapılabilmesi adına, kullanıcıyı doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi talep edilebilmektedir.

1.2.2 Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 3/1(e) uyarınca; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesini ifade eder. 

1.2.3 ÇOT TURİZM tarafından kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan koşullar uyarınca yazılı, sözlü, ses-görüntü kaydı, diğer fiziksel veya elektronik yollarla elde edilebilir. Söz konusu kişisel veriler veri sahiplerinin irtibat kuracağı genel müdürlük, şube, ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya gerçekleştirilen eğitim, konferans vb. etkinlikler aracılığı ile toplanabilir.

1.2.4 ÇOT TURİZM tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak elde edilmekte, işlenmekte ve kullanılmaktadır;

* Doğru ve güncel olma,

* Hukukun ve kanunun izin verdiği amaçlar doğrultusunda işlenme,

* İşlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

* Kanunen izin verilen süre kadar muhafaza etme.

* Kullanıcı bilgi ve verilerinin 3. kişi ve ya kurumların eline geçmemesi için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alma,

1.3 İşlenen Kişisel Veriler

1.3.1 ÇOT TURİZM tarafından, kişisel veri sahibinin rızasıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddeleri uyarınca belirtilen hallerde açık rızanın olmadığı durumlarda da genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

1.3.2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. Maddesi uyarınca “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

1.3.3 ÇOT TURİZM tarafından Website üzerindeki online hizmetlerden yararlanılması, çağrı merkezinin aranması ve internet sitesinin kullanılması sırasında kullanıcıdan istenen ve işlenen veriler aşağıda belirtilmiştir;

Kişisel Veri Sahibini Tanımaya Yönelik Veriler; Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu, varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler,

Kimlik Tespitine Yönelik Veriler; kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerde yer alan, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu ve fotoğraf bilgileri,

İletişim Sağlamaya Yönelik Veriler; ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, e-posta ve faks numarası bilgileri

Karşılıklı Hukuki Korumanın Sağlanması Amacına Yönelik Veriler; telefon görüşmeleri ve e-posta yazışmalarına ilişkin kayıtlar.

1.3.4 Kullanıcı tarafından tarafımıza verilen bilgilerin tam ve doğru olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış ve eksik bilgi verilmesi talep edilen hizmetlerin geçerliliğini etkileyebilecektir. Bu gibi durumlarda ÇOT TURİZM’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Verilen yanlış veya eksik bilgi sebebiyle ÇOT TURİZM’in zarara uğraması halinde, bu zararların tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir.